ENPA juunikuine otsus innustab türanni sirutama oma haaret veel kaugemale

neljapäev, oktoober 31, 2019

Foto: Merje Meisalu, Riigikogu


Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide presidentide konverents


HENN PÕLLUAAS
Riigikogu esimees
24. oktoober 2019, Strasbourg, PrantsusmaaEkstsellentsid, lugupeetud kolleegid!

Eesti sai Euroopa Nõukogu liikmeks 1993. aasta mais, kuid juba 1960. aastal oli Euroopa Ühenduse Konsultatiivnõukogu, millest hiljem sai Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, mälestanud Eesti, Läti ja Leedu annekteerimist eriresolutsiooniga, milles mõisteti hukka Nõukogude Liidu jõhker tegu.

Euroopa Nõukogu liikme staatus on Eestile olnud kasutoov. Pärast taasiseseisvumist oleme kutsunud nõukogu eksperte meid nõustama seadusloome alal ning oleme seeläbi taganud oma õigusaktide täieliku vastavuse rahvusvahelistele normidele. Eesti oli esimene Kesk- ja Ida-Euroopa riik, kes viis 1997. aastal edukalt läbi ENPA järelevalvemissiooni. Eesti on aktiivselt pühendunud koostööle nõukogus: kaks korda -1996. ja 2016. aastal - oleme olnud nõukogu roteeruv eesistujariik.

Lugupeetud kuulajad!

Lubage mul tagasi tulla ENPA juunikuise istungjärgu juurde, mil assamblee taastas Venemaa delegatsiooni hääleõiguse. Selle teoga nullis ENPA Euroopa Nõukogu aluspõhimõtte: universaalsete inimõiguste kaitsmise. Euroopa südames möllab ikka veel sõda. Inimesed saavad vägivalla käigus ikka veel viga ja surma. Venemaa on Ukraina vastu agressiooni läbi viinud ja on eiranud rahvusvaheliselt kokku lepitud suuniseid konflikti lahendamiseks. Peame hoidma teo kordasaatjat surve all ning nõudma, et inimeste põhiõiguste rikkumine Ida- Ukrainas lõpetatakse.

Iga rahvusvaheline organisatsioon on asutatud ühiselt kokku lepitud reeglite ja normide vundamendile. See rahvusvahelise õiguse kokkulepitud raamistik peaks tagama meile usalduse kaitsevõrgu, mida rakendab üleüldiselt iga liikmesriik. Võrdsus seaduse ees julgustab väikeriiki instinktiivselt usaldama õigusriigi põhimõtet ning uskuma aktiivsesse rahvusvahelisse koostöösse. Seda usaldust võib olla lihtne kaotada.

Rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta eiramise süstemaatiline ja agressiivne demonstreerimine Venemaa poolt annab märku soovist konfliktide ja ebastabiilsuse järele. Destabiliseeriv käitumine ei mõjuta ainuüksi naaberriike, vaid kogu Euro-Atlandi piirkonda. Me peame ühendama oma jõupingutused, et sellele üliohtlikule suundumusele vastu astuda.

ENPA juunikuine otsus käib vastu kõigele, mida vajavad riigid, kes seisavad silmitsi oma naabrite agressiooniga või püüavad lahendada külmutatud konflikte. Oleme näinud Venemaaga seotud külmutatud konfliktide arvu kasvu - alustades Transnistriast ja Abhaasiast, seejärel Lõuna-Osseetiaga seotud vägivald Gruusias, Krimmi annekteerimine ning sõjategevus Donetskis ja Luhanskis Ukrainas.

ENPA juunikuine otsus innustab türanni sirutama oma haaret veel kaugemale, krabama veel rohkemat. Reeglite muutmise läbi kaotas assamblee oma võime survestada riike, kes rikuvad meie ühiseid reegleid. Võimetus seista vastu agressioonile ning õiguse rikkumise tähelepanuta jätmine õõnestab usaldust organisatsiooni ja koostöö vastu üldiselt. Samas ei saa me endale lubada Euroopa julgeolekuseisukorra nõrgestamist või inimõiguste raamistiku erodeerumist. Meil on kohustus tugevdada oma ühist Euroopa kodu. Keegi teine ei tee seda meie eest ära.
Ekstsellentsid, mu daamid ja härrad!
Eesti on seaduskuuleliku ühiskonnaga demokraatlik riik ja meie jaoks on reeglitest kinni pidamine põhimõtteline küsimus. Mõistame ENPA olulisust ainulaadse foorumina, mis ühendab 47 erinevat riiki ühte perekonda. Eesti jääb Euroopa Nõukogu aktiivseks liikmeks, sest ainult nii suudame tõhusalt arenguid mõjutada nii sõnade kui tegudega. Eesti ei tegutse üksinda: koos kolleegidega meie mõtteid jagavatest riikidest - Läti, Leedu, Gruusia, Ukraina, Poola ja Ühendkuningriik - jätkame oma järgmiste sammude koordineerimist. 

Lugupeetud kolleegid, Euroopa Nõukogu 70. aastapäev on palju-palju rohkemat kui üks suur pidu - see on üleskutse. 47+ riiki väärivad turvalist ja korras kodu.

Tänan tähelepanu eest!

...

Excellencies, dear Colleagues,
Estonia became the member of the Council of Europe on May 1993 but already in 1960, the Consultative Assembly of the CE which later became the Parliamentary Assembly of the Council of Europe commemorated the anniversary of the annexation of Estonia, Latvia and Lithuania with a special resolution condemning the brutal act of the Soviet Union.

Estonia has gained significantly from the membership of the Council of Europe.  We have invited Council experts to consult our legislative process after regaining our independence and thus ensured that our laws are in full accordance with the international norms. Estonia was the first among Central and Eastern European countries to successfully close the PACE monitoring mission back in 1997. Estonia has been actively committed to the cooperation in the Council: twice – in 1996 and 2016 – we have served as the rotating president of the Council.

Ladies and gentlemen,

That being said allow me to return to the PACE session in June when the voting rights of the Russian delegation were restored by the Assembly. With this act PACE overrode the fundamental principle of the Council of Europe: protection of the universal human rights. The war is still waged in the hart of Europe. People are still hurt and killed in violent action. Russia has committed aggressive acts against Ukraine and refrained from following internationally negotiated guidelines to resolve the conflict. We need to keep the pressure on perpetrator and demand the violations of the basic human rights in Eastern Ukraine to cease.

Every international organization is created on a foundation of mutually agreed rules and standards. This agreed framework of international law is supposed to provide us with a certain safety net of trust, applied universally by every Member State. The equality before the law encourages a small state instinctively trust the principle of rule of law and believe in active international cooperation. This trust can be easy to lose.

Russia’s systematic aggressive demonstration of lack of respect for international law and UN Charter signals desire for conflicts and instability. Destabilizing behaviour affects not just neighbouring states but the whole Euro-Atlantic area. We have to unite our efforts to counter this gravely dangerous development.   

The PACE decision in June did not do justice to the countries facing aggression by their neighbour or trying to solve the frozen conflicts. We have seen an increasing number of frozen conflicts related to Russia - starting with Transnistria, Abkhazia, followed by violent actions regarding South Ossetia in Georgia, annexation of Crimea and wars in Donetsk and Luhansk in Ukraine.

The PACE June decision encourages the bully to reach further, to grab more. By changing the rules, our Assembly lost its ability to put pressure on countries that violate our common rules. Inability to counter aggression and neglecting the breach of the law undermines the trust in organization and cooperation in general. Yet we cannot afford weakening European security situation or crumbling human rights framework. We are under obligation to consolidate our Common European Home. Nobody is going to do it instead of us. 

Excellencies, ladies and gentlemen,

Estonia is a democratic state with a law-abiding society and for us the principle of sticking to the rules is a fundamental value. We recognize the importance of the PACE as a unique forum uniting 47 different countries to a single family. Estonia remain an active member of Council of Europe, because only then developments could be effectively influenced by both word and deed. Estonia does not act alone: together with the colleagues from the likeminded countries – Latvia, Lithuania, Georgia, Ukraine, Poland and United Kingdom – we continue to coordinate our next steps.  

Dear Colleagues, the Council of Europe 70 is so much more than celebrations – it’s a call to action. 47+ nations deserve a safe and tidy home.

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...