Võõrtöölised toovad madalad palgad, kultuurikonflikti ja põlisrahva hääbumise

esmaspäev, september 25, 2017

Eesti on teelahkmel. Olukorras, kus meid on tabanud enneolematu eestlaste väljaränne ja võõrrahvaste sisseränne on jõudnud juba pea okupatsiooniaegse sisserände tasemele, on meil valida, kas soovime eesti keele, kultuuri ja rahvusriikluse jätkumist või sulandumist multikulturismi katlas. Esimese eest võitlesid meie esiisad Vabadusvõitluses ja hilisemates ajalootormides ning see valik päädis Eesti taasiseseisvumisega. Seda suunda esindavad rahvuskonservatiivid. Teist, venestamise ja ühtesulandumise suunda surus meile vägivallaga peale Kremli okupatsioonirežiim. Täna on see asendunud Euroopa Liidu vägivallatu, kuid rahvuse ja rahvusriigina kestmise vaatevinklist sama fataalse survega. Seda esindavad Eestis võimul olnud vasak- ja paremliberaalid. Tegemist on kahe põhimõtteliselt erineva arusaamaga, mida ideoloogiliselt võib iseloomustada kui rahvusliku ja globalistliku suuna vastasseisu.

Kui sündimus ei tõuse, kahaneb Eesti tööjõuturg järgmise 25 aasta jooksul ca viiendiku võrra. Nii Reformierakond kui Sotsiaaldemokraadid väidavad, et Eesti majandus vajab võõrtööjõudu ning selleks tuleb olemasolevad piirangud kaotada. Samale seisukohal on ka Keskerakond, kuigi opositsioonis olles seisti massiimmigratsioonile vastu. Vähemalt sõnades. IRL ei toeta piirangute täielikku kaotamist, küll aga nende märkimisväärset leevendamist. Vabaerakonnal, nagu ikka, seisukoht puudub või siis kaldutakse sotside poole. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus, kes leiab, et immigratsioonipiiranguid ei tohi kaotada, vastupidi neid tuleb karmistada ja ka Euroopa Komisjoni sundkvootidest tuleb Poola, Ungari, Slovakkia ja Tšehhi eeskujul keelduda.

ÜRO rahvastikuosakonna 2001. aasta analüüsi kohaselt tuleks tööealiste arvu samal tasemel hoidmiseks tuua poole sajandi jooksul Euroopasse 161 miljonit tööealist immigranti ning eakate suhtarvu samal tasemel hoidmiseks (arvestades, et ka immigrandid vananevad) aastani 2050 lausa 1,36 miljardit (sic!) immigranti. Arvestades, et Euroopas elab täna 500 miljonit inimest ja sisserännanute laste arv perekonnas on ca viis korda suurem eurooplastest, ei ole vaja erilist fantaasiat kujutamaks ette, milliseks muutub Euroopa selliste arengute puhul.

Iseloomulik on, et kõik immigratsioonikvoodi tühistamise eestkõnelejad vaikivad maha, et Eestis juba on Euroopa suurim sisserännanud ja välispäritolu inimeste osakaal ühiskonnas, kuid see ei ole lahendanud mitte ühtegi probleemi, mida väidetavalt immigratsioonipiirangute kaotamisega lahendada soovitakse. Ainuüksi see näitab, et kogu retoorika immigratsioonikvoodi tühistamise või suurendamise poolt on puhas demagoogia ja hiilivalt püütakse käivitada hoopiski teistsugused protsessid – tühistada printsiibid, mille eest me võitlesime taasiseseisvumise aastatel ja sätestasime üksmeelselt ühiskondliku kokkuleppega oma põhiseaduses – Eesti on rahvusriik, mis on loodud eestlaste kustumatu enesemääramise õigusel ja mille ülesanne on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Ei räägita ka sellest, et maailmas ennustatakse seoses tehnoloogia ja tootmise arenguga peatset töökäte ülejääki. Prognooside põhjal väheneb seoses sellega 25 aasta jooksul töökäte vajadus võrreldes tänasega ligi poole võrra. Minnes ekspansiivse immigratsiooni võimaldamise teed, on kõik need sissetoodud inimesed varsti pikaajalised ja lootusetud töötud, kes vajavad elementaarseks toimetulekuks ühiskonna tuge ja toetusi, ilma, et ise selle arengusse panustaksid. Tagajärjeks on ühiskonna sotsiaalsüsteemi krahh ja sõna otseses mõttes majanduskatastroof, millele lisanduvad üha süvenevad konfliktid etnilistel, kultuurilistel ja religioossetel põhjustel. Mis kõige hullem, rahumeelne ja aktsepteeritav väljapääs sellisest olukorrast puudub. Immigratsioon ei ole töökäte asendamisel lahendus, tööjõu pidevale sissevoolule rajatud tsivilisatsioon ei ole kestlik ja langeb mõne põlvkonna järel kokku.

Ei räägita ka sellest, et Eesti immigratsioonipoliitika on juba täna oluliselt liberaalsem kui teistes Euroopa riikides. Immigratsioonikvoodile on kehtestatud tervelt seitseteist erinevat erandit, mis lubavad siia tuua piiramatult IT valdkonna töötajaid, hooajatöölisi, ettevõtte teistes riikides olevaid töötajaid, õppureid, kellele on loodud kõik võimalused alalise elamisloa saamiseks jne. Eestisse vastu võetavad pagulased ei kuulu üldse kvoodi alla, samuti nende hiljem järele saabuvad perekonnaliikmed, Euroopa Liidu liikmesriikide, USA ja Jaapani kodanikud, investorid jne. Eelmisel aastal saabus Eestisse ligi kümme tuhat inimest. Kümne aastaga teeb see Tartu suuruse linna jagu inimesi. Mingit vajadust immigratsioonikvoodi leevendamiseks ega tühistamiseks tegelikult ei ole.

Ei räägita ka sellest, et töötuid on Eestis enam kui kaks korda rohkem kui vabu töökohti. Püüdes tuua Eestisse uut tööjõudu võib näha soovi takistada meie majandusel minna kaasa tehnoloogia arenguga ja selle juurutamisega. Miks peaks ettevõtjad panustama uue tehnoloogia ja masinapargi arendamisse või palkade tõstmisesse, et meie endi inimesi palgata ja siin hoida, kui odavat tööjõudu võib piiramatult sisse tuua. Madalapalgalised võõrad hõivavad kohaliku rahva arvelt olemasolevad töökohad. See suurendab eestlaste väljarännet veelgi. Suureneb surve eesti keelele ning tekib oht, et me ei saa oma kodumaal enam riigikeeles asju aetud. Juba tänagi on eesti keele kasutusala märgatavalt ahenenud igal aastal Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt saabuvate tuhandete immigrantide tõttu.

Euroopa piiride taga on praegu ootamas ca kuus miljonit inimest, Aafrika rahvaarv kasvab lähima kahekümne viie aasta jooksul miljardi inimese võrra, kelle jaoks on ka meie närune miinimumpalk kümneid kordi suurem, kui nad kodumaal suudaks teenida ja nad on valmis lendama mesitarude poole. Võõrtööjõud on kõike muud kui lahendus. Me teame ju väga hästi probleeme, millega on silmitsi ühiskonnad, kus sel moel on püütud tööjõupuudust ja majandusprobleeme lahendada.
Mida siis teha? Esmalt teha kõik, et saaksime sündimuse tõusuteele. Kvoodi erandite hulka tuleb vähendada ja sellest kinni pidada, muidu jääme vähemusrahvaks omaenda maal. Töötuid noori tööle võtvad ettevõtjad tuleb vabastada mingiks ajaks nende palgalt sotsiaalmaksu tasumisest. Meie eelis on hea haridus, peame viima pakutava hariduse, majanduse ja ühiskonna huvid paremini vastavusse, enisest enam tuleb toetada ümber- ja täiendõpet. Põllumajanduse ja maaettevõtluse toetamiseks tuleb sisse viia regionaalsed maksuerisused. Vajalik on bürokraatia vähendamine, töö tõhususe kasvatamine, tooraine müügilt (näit. puit) ja odavalt allhanketöölt üleminek lõpptoodangu valmistamisele, juhtimise ja turundamise kvaliteedi tõstmine, innovaatilise, teadusele põhineva majanduse arendamine, tööde automatiseerimine, robotiseerimine, digitaliseerimine jne. Ja loomulikult sellega seotud tegevuste ja investeeringute toetamine ja välisturgudele mineku aitamine nii know-how, vahendamise kui finantsvahenditega riigi poolt. Valitsused on paraku eelistanud Eesti majandusse panustamise asemel aidata sadade miljonite kroonidega hoopis meist rikkamat Kreekat. Riiklik abi meie majandusele, teadusele ja ekspordi suurendamiseks on peaasjalikult vaid verbaalne ja iseennast kiitev, kuid teadlastel ja ettevõtjatel, eriti väikeettevõtjatel, kes moodustavad meie majandusest enam kui üheksakümmend protsenti, on sellest abi vähe.

Siseminister Anvelti poolt kokku kutsutud rändepoliitika töögrupi septembrikuisel koosolekul osalenud teadlased Eamets, Puur ja Valge näitasid statistikale, teiste riikide kogemustele ja analüüsidele tuginedes, et sisseränne suurendab lõimumisprobleeme ja kuritegevust, kinnistub odavale tööjõule suunatud majandusstruktuur, kaasneb palkade vähenemine, tööpuudus ja varimajanduse kasv, mis omakorda hoogustab eestlaste väljarännet jne. Kusjuures välja rändavad just samade ametite esindajad, keda tahetakse asendada võõrtöölistega. Teadlaste hinnangul ei aita probleeme lahendada ka võõrtööjõu valimise nn. punktisüsteem. Isegi sisserännanud vananevad ning varsti tuleb tööturult väljunud ning pensionit ja sotsiaaltoetusi saama hakkavate võõrtööliste asemele sisse tuua üha uusi inimesi. Kokkuvõttes tõdeti, et kvoodisüsteemist ei tohi loobuda, probleemid lahendab sündivuse ja tagasirände soodustamine ning tehnoloogilisest arengust tingitud töökäte vajaduse vähenemine. „Kui tahame jõuda järgi arenenud riikidele, tuleb harjuda mõttega, et meil ei olegi tulevikus niipalju töökäsi vaja kui täna“, kinnitas Raul Eamets Tartu Ülikoolist. Allan Puur Tallinna Ülikoolist tõdes, et lahenduse pakub ka eluea tõusust tingitud tööea pikenemine ja sündivuse kasvu igakülgne soodustamine. Tema sõnul ei tähenda tööjõu kahanemine majanduse või heaolu kasvu vähenemist, küll tähendab see suurema rõhuasetuse panemist tootlikkusele ja tööjõu kvaliteedile.  Paraku kõlasid teadlaste ja spetsialistide argumendid sotside juhitava ja sisserännet toetava siseministeeriumi kurtidele kõrvadele ning ka avalikkust ei ole sellest teavitatud.

Riik ei tohi ennast taandada aktiivse majandus- ja tööturupoliitika eest vastutaja rollist, tehes seda eirates põhiseaduslikku imperatiivi tagada eesti keele-, kutuuri ja rahvuse säilimine. Kui tahame säilitada oma riiki ja kultuuri, enda identiteeti eestlastena, soovime, et ka meie lapselapsed saaks Eestis eesti keelega hakkama, peame rohkem kulutama innovatsioonile ja kokkuhoiule. Loogika on lihtne – mida suurem innovatiivsus majanduses ja riigijuhtimises, seda väiksem on vajadus inimkäte järele. Ei ole vaja nii suuri ametkondi ja ministeeriume. Eestis korvaks ajaga kaasaskäimine ja kõrgtehnoloogia kasutuselevõtt töökäte puudujäägi ning võõrtööjõu sissetoomine kaotaks igasuguse mõtte. Kui meil töökäsi vaja, siis tehkem ka kõik siit lahkunud inimeste tagasitoomiseks, kelle kasvatamisesse ja koolitamisesse me oleme panustanud ja kes ei nõrgendaks meie ühiskonna sidusust ja jätkusuutlikust, vaid tugevdaksid seda. Paraku sellega ei ole tegelenud mitte ükski võimul olnud ega olev erakond. Ilmselt ei ole teatud ringkonnad sellest huvitatud, sest see tõmbaks kriipsu peale rahvusriikide kaotamisele ning multikultuurse ja globaalse Euroopa loomisele, millega nii innukalt tegeletakse.

Küsitluse põhjal ei toeta 72% kodanikest kvoodi tõstmist ning 63% arvab, et Eesti ei vaja väljapoolt Euroopa Liitu pärit tööjõudu. Kui oleme demokraatlik ühiskond, siis tuleb rahva tahet austada.

Avaldatud ajalehes Konservatiivide Vaba Sõna, 4(6)2017
Algne pealkiri: Võõrtööjõu sissetoomine ainult süvendab probleeme

You Might Also Like

0 kommentaari

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Laadib...

Uued uudised

Laadib...